ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ จากแป้งปั้นแป้งข้าวโพด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว คนึงนิตย์ อุ่นเทียมโสมคหกรรม
2นางสาว สีไพร ใจทัศน์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุชาดา บุตรชาติปวส.
2นาย ศุภชัย เพียสาปวส.
3นาย พุทธชาติ ทิพจรปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

จากการศึกษาการใช้ประโยชน์จากแป้งข้าวโพด ผู้วิจัยจึงสนใจการนำแป้งข้าวโพดมาใช้ในงานศิลปะประเภทงานประดิษฐ์ เป็นแป้งปั้นจากแป้งข้าวโพดที่มีลักษณะคล้ายกับดินญี่ปุ่น นำมาปั้นขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ดอกเกษมณี จากแป้งปั้นแป้งข้าวโพดเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับแป้งข้าวโพด และยังเป็นแนวทางในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ จากแป้งปั้นแป้งข้าวโพด เป็นผลงานด้านหัตถศิลป์ ที่ต้องใช้สมาธิ ฝีมือ ความปราณีตและความอดทนในการประดิษฐ์ ซึ่งชิ้นงานนั้นมีคุณลักษณะเฉพาะ คือ ดอกเกษมณี ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ประสิทธิภาพของชิ้นงาน สามรถนำไปใช้เป็นของที่ระลึก ของประดับตกแต่ง ซึ่งมีคุณค่าทางด้านจิตใจและสามารถสร้างอาชีพให้แก่ผู้ผลิตได้
1. ได้สูตรแป้งปั้นแป้งข้าวโพดที่เหมาะสมกับงานประดิษฐ์
2. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับแป้งข้าวโพดอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหรืออาชีพเสริมให้กับผู้ที่สนใจ