เครื่องให้อาหารปลา IOT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิเชษฐ์ พิมกรณ์อุตสาหกรรม
2นาย ธีรชากร วิเศษฤทธิ์อุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. จิตปกรณ์ เตโชพันธ์อุตสาหกรรม
4นาย ปกรณ์ การบรรจงอุตสาหกรรม
5นาย นราธิป สวาสุอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิไลวรรณ ภูดินันท์ไพศาลปวส.
2นาย จักรินทร์ นีพลกรังปวส.
3นาย ธรีภัทร เนตรพลกลางปวส.
4นาย ธีรภัทร หาญโคกกรวดปวส.
5นาย นิธิ ปรีชลปวส.
6นาย ศราวุธ กายสูงเนินปวส.
7นาย โชติวัฒน์ สวาสุปวส.
8นาย ปิยทัศน์ ทิพย์เทียมรัตน์ปวส.
9นาย ฌาณชนะ ประยงค์ปวส.
10นาย ธนดล ทองพรมราชปวส.

วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เครื่องให้อาหารปลา (IOT) คิดค้นขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาโดยมีเซนเซอร์ตรวจวัดความขุ่นของน้ำ,วัดระดับน้ำในบ่อและใช้วัดอุณหภูมิของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา เพื่อเช็คอุณหภูมิของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา จึงเป็นระบบการทำงานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งช่วยลดเวลาในการดูแลรักษาปลาได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องให้อาหารปลา (IOT) อำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ สามารถตรวจวัดความขุ่น วัดระดับน้ำ และสามารถให้อาหารปลายโดยสั่งงานฝ่ายแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำและให้อาหารปลา (IOT) ทำให้เกษตรกรรู้สึกว่าการเลี้ยงปลาไม่ยุ่งยากอีกต่อไป
สามารถให้อาหารปลายโดยสั่งงานฝ่ายแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำและให้อาหารปลา (IOT)
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ
สามารถตรวจวัดความขุ่น
วัดระดับน้ำ