เตาผลิตแก็สซิไฟเออร์สำหรับเครื่องยนต์และการหุงต้มในครัวเรือน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมศักดิ์ แข็งแรงอุตสาหกรรม
2นาย สุพงษ์ ใจปาอุตสาหกรรม
3นาย วีระยุทธ เตจินะอุตสาหกรรม
4นาย ปิยะพงษ์ ชื่นมงคลอุตสาหกรรม
5นาย ชาตรี หล้าสมศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิรเศรษฐ์ ปาสิงห์ปวส.
2นาย อธิราช ครองบุญปวส.
3นาย พีรพัฒน์ ตาเขื่อนปวส.
4นาย อภิวิชญ์ วงค์เปี้ยปวส.
5นาย วราวุฒิ แสนเงินปวส.
6นาย ธนะบดี เขื่อนปัญญาปวส.
7นาย อภิรมรัตน์ แช่มชื่นปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ได้ประสบปัญหาวิกฤติด้านพลังงาน ส่งผลกระทบให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแหล่งพลังงานอื่นๆ มาทดแทน ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้ง่ายก็คือ การนำพลังงานชีวมวล (Biomass Energy) ซึ่งจัดเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) มาใช้ให้เกิดประโยชน์เนื่องจากเป็นพลังงานที่ได้จากพืชชนิดต่างๆ เช่น ถ่านไม้ แกลบ หรือในรูปของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นทรัพยากรภายในประเทศที่สามารถหาได้ง่าย เมื่อนำมาเผาให้เกิดแก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier) จะได้ส่วนประกอบของคาร์บอนมอนนอกไซด์(CO) ไฮโดรเจน(H) และมีเทน(CH4) ซึ่งเป็นแก๊สเชื้อเพลิงหุงต้มและ ใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันในเครื่องยนต์สันดาปภายใน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เตาผลิตแก๊สซิไฟเออร์สำหรับเครื่องยนต์และการหุงต้มในครัวเรือนเป็นการนำแก๊สซิไฟเออร์เป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า ชุดเตาแก๊สซิไฟเออร์ออกแบบให้เป็น 2in1 สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า 220 โวลต์ โดยถ่านไม้ไผ่ 1 กิโลกรัม สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าได้ 1 ชั่วโมง และสามารถนำไปเป็นแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือนได้ 2 ชั่วโมง โดยแก๊สที่ออกมามีคุณภาพสมบูรณ์
1. เกษตรกรสามารถใช้งานเตาผลิตแก๊สซิไฟเออร์ ในการติดเครื่องยนต์ทั่วไปหรือเครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ และนำไปเป็นแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือน
2. นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการนำพลังงานชีวมวลมาผลิตกระแสไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์
3. สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมัน