เทคโนโลยีการแนะนำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแบบความจริงเสริม (RTC Business Computer Introduction : AR Technology)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อัจฉราภรณ์ เกลี้ยงพร้อมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ศลิษา หนูเสมียนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ปาณิสรา บำรุงรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว พัณณ์ชิตา คำมะฤทธิสินชัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย วิทูล เยื่องอย่างพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรภัทร มุลิปวช.
2นางสาว เสาวลักษณ์ เปรมปรีปวช.
3นาย โรจน์พีระ จันตะเคียนปวช.
4นางสาว สุรารักษ์ สุคนธทรัพย์ปวช.
5นางสาว สุนันทินี สมุทเสนปวช.
6นางสาว ปนัดดา จันทร์หอมปวช.

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันพฤติกรรมของบุคคลทั่วไปที่อยู่ในยุคดิจิทัล จึงทำให้การทำสื่อการเรียนสอนหรือการนำเสนองาน ที่ทำออกมาให้อยู่ในรูปแบบสื่อออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้น จึงสนใจที่จะนำเทคโนโลยีการแนะนำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แบบความจริงเสริม ด้วยโปรแกรม Zappar โดยการนำเอาภาพจำลองแบบ 3 มิติเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริง ผ่านกล้องและประมวลผลออกมาในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งเราสามารถมองผ่านกล้องได้โดยตรง ทั้งนี้เพื่อยกระดับ การแนะนำแผนผังบุคลากรของทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ต่อผู้ที่เข้ามาติดต่อทราบ ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถแสดงผลออกมาเป็นลักษณะ 3 มิติ
2. ลดข้อจำกัดในเรื่องของรอยต่อระหว่างสภาพแวดล้อมจริง
3. สามารถยกระดับความเป็นโลกแห่งความจริงได้
แนะนำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง และประชาสัมพันธ์ในการศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา