อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุรีย์พร นาคูณสามัญ
2นางสาว อ้อมทอง พงษ์วิเศษอุตสาหกรรม
3นาย ชาญณรงค์ ไชยนราอุตสาหกรรม
4นางสาว ศิริบูรณ์ โสมรักษ์สามัญ
5นาย จำเริญ ทอนบุญมาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริวรรณ บุญมีปวส.
2นางสาว อคิราภ์ จันทร์ดวงศรีปวส.
3นาย ณัฐกาญจน์ อาวัลย์ปวส.
4นางสาว อริยา ร่วมใจปวส.
5นางสาว วรัญญา บุญมีปวส.
6นาย ทองสุข แสนวิลัยปวส.
7นาย เกียรติศักดิ์ ศรีชัยปวส.
8นาย สุระชัย สมใจหวังปวส.
9นางสาว ใบหยก คุ้มคดปวส.

ประเภท :

บทคัดย่อ

แผ่นรองหลังเพื่อสุขภาพจากยางฟองน้ำถูกปรับสูตรและเวลาที่เหมาะสมในการปั่นผสมสารเคมีในแต่ละขั้นตอนต่าง ๆ ให้ได้ยางฟองน้ำทีมีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับมาตรฐานอุตสาหกรรมของยางฟองน้ำ แล้วนำไปพัฒนาออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระร่างกายของมนุษย์ และแผ่นรองหลังเพื่อสุขภาพมีค่าร้อยละของการยุบตัวของยางฟองน้ำ เท่ากับ ร้อยละ 13.24 ค่าความหนาแน่น เท่ากับ 63.72 กิโลกรัม/เมตร3 จัดอยู่ในยางฟองน้ำประเภทปานกลาง และค่าการยุบตัวเนื่องจากการกดอัด เท่ากับ ร้อยละ 3.24

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แผ่นรองหลังเพื่อสุขภาพ ออกแบบให้เป็นรูปคล้ายทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า กว้าง 400 มิลลิเมตร ยาว 270 มิลลิเมตร สูง 90 มิลลิเมตร บนตัวแผ่นรองหลังมีลักษณะเป็นปุ่ม
ช่วยปรับสรีระของผู้ใช้ให้อยู่ในท่านั่งที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการป้องกันอาการปวดหลังที่จะเกิดขึ้นจากการนั่งทำงานผิดท่าเป็นเวลานานๆ สามารถคืนตัวได้ นุ่ม แน่น ยืดหยุ่นและปรับรับตามสรีระของผู้ใช้งาน ช่วยให้เราไม่เผลอนั่งหลังงอ ช่วยเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจในการทำงาน