ระบบIoTเพื่อชุมชนอัจฉริยะ4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิสณุกร ดาวไสย์อุตสาหกรรม
2นาย ธนา แก้วตาปีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
3นางสาว พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์สามัญ
4นางสาว สายทอง คำหงษาสามัญ
5นาย ฉัตรชัย นางวงค์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาณุพงศ์ เพียรพานิชปวช.
2นาย ธนัฐ ถาจันทาปวช.
3นาย ณัฐพล อาคเดชปวช.
4นาย นิธิศ ชอบธรรมปวช.
5นาย ตรีเพชร สมจันทร์ปวช.
6นางสาว ธนัสถา บับบุตรปวช.
7นางสาว ธนาภรณ์ จันลาปวช.
8นางสาว ธัญญลักษณ์ ใยภาปวช.
9นาย ธนชัย นิยมปวส.
10นางสาว พัชรินทร์ หาญภิรมย์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ระบบ IoT เพื่อชุมชนอัจฉริยะ 4.0 เป็นระบบที่ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย สามารถควบคุมและส่งการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ โดยในระบบ IoT จะประกอบไปด้วย 7 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบสมาร์ทฟาร์ม ระบบแจ้งเตือนด้วยเสียง ระบบตรวจจับไฟฟ้ารั่ว ระบบตรวจจับไฟไหม้ แก๊สรั่ว ระบบกล้องวงจรปิด ระบบตรวจจับระดับน้ำ และระบบตรวจจับฝุ่น ทั้ง 7 ระบบนี้สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Smart IoT SISAT มีการแจ้งเตือนและช่วยเหลือ ทั้งยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นระบบ IoT ที่ประกอบด้วย 7 ระบบย่อย การใช้งานสะดวกไม่ยุ่งยากซับซ้อน
อำนวยความสะดวก แจ้งเตือนภัยและช่วยเหลือผ่านทางอินเทอร์เน็ตไร้สาย