ชุดจำลองห้องชุดบ้านเอื้ออาทร ระบบ IOT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วินัย จบเจนไพรอุตสาหกรรม
2นาย พีระพงษ์ จันเขียวอุตสาหกรรม
3นาย สุรเดช ศิริอุตสาหกรรม
4นาย ปัญญา แก้วขาวอุตสาหกรรม
5นางสาว สุกัญญา อู่เงินอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาคย์ จันทร์เจริญปวช.
2นาย ชัชวาล สมุทรเจริญปวช.
3นาย ณัฐวุฒิ ศรีประเสริฐปวช.
4นางสาว นุชวรา สินนอกปวช.
5นางสาว ญานิดา นครังสุปวช.
6นางสาว รากิณี ยาเดฟปวช.
7นาย ธนพล เรืองเกษมปวช.
8นาย ไชย์วัฒน์ อิสระวราวุฒิปวช.
9นาย วีรวุฒิ รอดจริงปวช.
10นาย ณัฐวุฒิ ศรีประเสริฐปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ชุดจำลองห้องชุดบ้านเอื้ออาทร ระบบ IOT มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและสร้างชุดจำลองห้องชุดบ้านเอื้ออาทรควบคุมด้วยระบบ IOT (Internet of Things) เพื่อให้สามารถควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์มือถือโดยใช้แอพพลิเคชั่น Blynk โดยใช้บอร์ด Kidbright ซึ่งมี ESP32 เป็นสมองกลฝังตัวในการประมวลผล โดยชุดจำลองสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาประจุไว้ที่แบตเตอรี่และใช้อินเวอร์เตอร์ในการแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับจ่ายระบบไฟฟ้าให้ห้องทั้งหมด 5 ห้อง โดยมีเซนเซอร์วัดแรงดัน วัดอุณหภูมิ ความเข้มแสง แสดงที่บอร์ด Kidbright ทำการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ผลการประเมินพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในชุดจำลองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.61

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดจำลองห้องชุดบ้านเอื้ออาทร ระบบ IOT สามรถตรวจวัดวัดอุณหภูมิ ความเข้มแสง และสั่งการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าภายในบ้านโดยแอพพลิเคชั่น blynk โดยระบบจะทำงานโดยบอร์ด Kidbrigh ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ในการประมวลผล สามารถควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. สามารถตรวจสอบความร้อนและอุณหภูมิภายในบ้านช่วยให้
2. สามารถตรวจสอบสถานะการเปิด-ปิดฟ้าภายในบ้านได้ ช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้า
3. ช่วยให้ผู้ซื้อ/เช่าซื้อ ห้องชุดบ้านเอื้ออาทรมีความสะดวกสบายในการควบคุมระบบไฟฟ้าฟ้าในบ้าน