เครื่องเก็บโทรศัพท์มือถือนักเรียนนักศึกษาควบคุมด้วยระบบ IOT

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เครื่องเก็บโทรศัพท์มือถือนักเรียนนักศึกษาควบคุมด้วยระบบ IOT มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องเก็บโทรศัพท์มือถือนักเรียนนักศึกษาควบคุมด้วยระบบ IOT (Internet of Things) เพื่องดใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างเรียน ให้นักศึกษามีสมาธิในการเรียน เมื่อนักศึกษาวางโทรศัพท์ในช่องตามเลขที่ของตนจะใช้เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุจะทำงานส่งสัญญาณมาบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของครูผู้สอน ครูผู้สอนสามารถทราบว่านักศึกษามาครบหรือไม่โดยการประเมินผลของเครื่องทำการประเมินโดยครูผู้สอนจำนวน 10 คนผลการประเมินพบว่าครูผู้สอนมีความพึงพอใจในการทำงานของเครื่องโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.62

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องเก็บโทรศัพท์มือถือนักเรียนนักศึกษาควบคุมด้วยระบบ IOT ออกแบบโดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega ทำงานร่วมกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 เมื่อนักศึกษาวางโทรศัพท์ในช่องตามเลขที่ของตนจะใช้เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุจะทำงานส่งส่งสัญญาณมาบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของครูผู้สอน ครูผู้สอนจะทราบว่านักศึกษามาครบหรือ ไม่วางโทรศัพท์หรือไม่เมื่อครบแล้วจะทำการล๊อคไม่ให้หยิบโทรศัพท์
1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีสมาธิในการเรียนไม่สามารถเล่นโทรศัพท์มือถือระหว่างเรียน
2. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถตรวจเช็คยอดนักศึกษาที่เข้าเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือได้
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอนในชั้นเรียนของนักเรียนสายอาชีวะให้มีมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วินัย จบเจนไพรอุตสาหกรรม
2นาย พีระพงษ์ จันเขียวอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. ธนกร ภูมิพันธ์อุตสาหกรรม
4นางสาว มาลัยพร สายชุมดีสามัญ
5นาย ชัชวาล ทองสุขเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภกร ขวานทองปวช.
2นาย วรวุฒิ หาญณรงค์ปวช.
3นาย ภาคย์ จันทร์เจริญปวช.
4นางสาว รากิณี ยาเดฟปวช.
5นาย ธนพล เรืองเกษมปวช.
6นางสาว นุชวรา สินนอกปวช.
7นางสาว ญานิดา นครังสุปวช.
8นาย สัณหณัฐ สมบัติภัทราปวส.
9นาย นราพงษ์ สุขมากปวส.
10นาย เกรียงไกร แบ่งเพชรปวส.