ชุดจำลองฟาร์มเลี้ยงโคนม ระบบ IOT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วินัย จบเจนไพรอุตสาหกรรม
2นางสาว สุวิมล ชัยมงคลอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. ธนกร ภูมิพันธ์อุตสาหกรรม
4นาย ฌาญธิวัฒน์ สาระโพธิ์สามัญ
5นางสาว บุศรินทร์ บุญก่อพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไชย์วัฒน์ อิสระวราวุฒิปวช.
2นาย สัณหณัฐ สหเดชปวช.
3นาย วีรวุฒิ รอดจริงปวช.
4นางสาว ลักษมณ สวัสดิรักษาปวช.
5นาย ภาวัช ธนันธิคุณปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ชุดจำลองฟาร์มเลี้ยงโคนม ระบบ IOT มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและสร้างชุดจำลองสมาร์ทฟาร์มเลี้ยงโคนมควบคุมด้วยระบบ IOT (Internet of Things) โดยใช้บอร์ด Kidbright ซึ่งมี ESP32 เป็นสมองกลฝังตัวในการประมวลผลและใช้บอร์ด IKB-1 เป็นตัวช่วยในการต่อกับอุปกรณ์อินพุต เอาต์พุตและเซนเซอร์ต่างๆ โดยในการจำลองจะแสดงให้เห็นว่าชุดจำลองสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกรเลี้ยงโคนม ในการทำงานในฟาร์มเช่นประตูเปิดปิดอัตโนมัติ ระบบล็อกคอโคนมอัตโนมัติ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ฯลฯ โดยการประเมินผลของชุดจำลองทำการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในแผนกจำนวน 3 คน ผลการประเมินพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในชุดจำลองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.58

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดจำลองฟาร์มเลี้ยงโคนม ระบบ IOT สามารถเปิด-ปิดประตูรั้วการเข้าออกของฟาร์ม ระบบไฟฟ้าแสงสว่างของฟาร์ม ปั๊มน้ำที่เติมน้ำให้โคนมโดยควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนบนแอพพลิเคชั่น blynk โดยระบบจะทำงานโดยบอร์ด Kidbrigh ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ในการประมวลผล สามารถควบคุมระบบฟาร์มเลี้ยงโคนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. สามารถแบ่งเบาภาระงานของเกษตรกรเลี้ยงโคนมได้
2. เป็นต้นแบบในการนำไปใช้ในฟาร์มเลี้ยงโคนมอัจฉริยะได้ต่อไป
3. ช่วยให้ระบบบริหารจัดการฟาร์มดีขึ้นและทำการผลิตน้ำนมของโคนมมากยิ่งขึ้น