ารพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานหลักสูตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วาสนา ดิสสรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย เสถียร ไต่เมฆเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาง จิรวรรณ มะลาไสยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง พีรญา ดุนขุนทดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว รวีวรรณ รัตนาคะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปวีณา แสนประเสริฐปวช.
2นางสาว นริศรา เรืองหิรัญปวช.
3นาย ธนากร สีสมญาปวช.
4นาย ภูมิกร เบี้ยจั่นปวช.
5นาย สรศักดิ์ วิเวโกปวส.
6นาย เจษฎา แซ่อึ้งปวส.
7นาย กัญจน์ เอื้อถาวรสุขปวส.
8นาย ณัชโรดม ดอนไพรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดเก็บเอกสารโครงการสอน แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนของครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร และลดปัญหาการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ ประเมินประสิทธิภาพระบบโดย ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ใช้วิธีการประเมินประสิทธิภาพระบบด้วยแบบประเมินค่าชนิด 5 ระดับ ใช้ค่าเฉลี่ยและวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานหลักสูตรมีประสิทธิภาพดีมาก 4.85

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบสารสนเทศการจัดการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการจัดเก็บเอกสารโครงการสอน แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนของครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
1. ได้ระบบสารสนเทศการจัดการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการจัดเก็บเอกสารโครงการสอน แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนของครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีที่มีประสิทธิภาพ
2. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารและลดปัญหาการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ