ถังเก็บขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยสมาร์ทโฟน

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ออกแบบสร้างถังเก็บขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยสมาร์ทโฟนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการทำงานของบอร์ด Arduino Uno SMD และเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการใช้ถังขยะเปิด-ปิด อัตโนมัติที่ทันสมัย ผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์จึงได้สร้างออกแบบสร้างถังเก็บขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถเปิด-ปิดถังขยะได้โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัส เมื่อเดินเข้าไปใกล้ตัวถังขยะฝาของขยะก็สามารถเปิดได้เอง และเมื่อถังขยะเคลื่อนที่ออกห่างจากตัวถังขยะฝาของขยะก็จะปิดเองโดยอัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคต่างๆ เกิดจากการที่มือไปสัมผัสกับตัวถังขยะและเป็นแนวทางในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้แก่ผู้สนใจต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบเปิดปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ ถังขยะทำงานโดยใช้ถ่าน
ไม่เกิน 3.7 V และนำหัวอะแดปเตอร์มาเสียบกับบอร์ดอาดูโน่เพื่อจ่ายไฟ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวในระยะไม่เกิน 10 Cm จะสั่งงานไปยังมอเตอร์จะหมุน 90 องศาเพื่อให้ฝาถังขยะเปิด และเมื่อออกห่างจากตัวเซ็นเซอร์มอเตอร์จะทำการหมุนกลับไปที่ 0 องศาฝาถังขยะจะปิดอัตโนมัติสามารถใช้งานได้จริงและเคลื่อนที่เข้าหาควบคุมโดยสมาร์ทโฟนเป็นไปตามขั้นตอน
เพิ่มความสดวกสะบายในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกษอมร มิ่งขวัญอุตสาหกรรม
2นาย อรุณ ชุมอาจอุตสาหกรรม
3นาย ณัฐพล ทองทับอุตสาหกรรม
4นาย สุชีวิน พุฒผาอุตสาหกรรม
5นาย ชาญวิทย์ กอแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุชิต ดุมแก้วปวช.
2นาย อุหมัดคาน ประทานปวช.
3นาย ศักดา แสงสุวรรณปวช.
4นางสาว อภัสราพร แสงเขียวปวช.
5นาย ศรันธ์ มิ่งไชยปวช.
6นาย จักรพันธุ์ คำใสปวช.
7นางสาว ศศิภรณ์ นาคุณปวช.
8นางสาว ธนิตา จันทร์เพ็ญปวช.