กรุงเขมากึ่งสำเร็จรูป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อารยา สมรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วรรณภา วัฒนจำนงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ศุภชัย พุทธรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย กมล โคตะมะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ศรัญญา ศรีครามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กาญจนา ภูบาลปวช.
2นางสาว ชมพูนุช สิงหะปวช.
3นางสาว สุพัชชา ศุภศรปวช.
4นางสาว มุขสุดา ปัญญาคมปวช.
5นางสาว อภัสรา บัวจันทร์ปวช.
6นางสาว สุวรรณา ปัสสาสุปวช.
7นางสาว นพเก้า คำชมภูปวส.
8นาย ธีรภัทร์ เพชรหาญปวส.
9นางสาว บุษยาภรณ์ แก้วนิลปวส.
10นางสาว ธรภรณ์ สีทาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

กรุงเขมา เป็นไม้เถาเลื้อย นื้อไม้แข็ง มีขนนุ่มสั้นปกคลุมหนาแน่นตามเถากิ่ง ช่อดอกและใบมีรากสะสมอาหารใต้ดิน ใบเป็นใบเดี่ยว มีหลายรูป เช่น รูปหัวใจ รูปกลม รูปไต พืชป่าตระกูลเถาเลื้อยอาศัยไม้พุ่มเพื่อยืนต้น สามารถพบได้ ทั่วไปตามป่าดิบ ป่าผลัดใบ หรือ ป่าพุ่มทั่วทุกภาคของประเทศไทย พืชป่าที่ไม่ธรรมดาชนิดนี้ ถึงแม้ว่าบางท้องถิ่น อาจจะมองข้ามเพราะไม่ทราบถึงคุณสมบัติ หรือประโยชน์แฝงที่แท้จริง แต่พืชชนิดนี้กลับได้รับการยอมรับให้เป็น เมนูอาหารป่าที่หายากอีกอย่าง ที่มีการกล่าวขานมาตั้งแต่ครั้งชนรุ่นก่อนเก่าถึงกรรมวิธีการบริโภคสรรพคุณทางยา แก้ร้อนใน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กรุงเขมาเป็นพืชที่หาได้ยากมักจะเกิดตามพื้นป่าดิบชื้นลักษณะเป็นเครือเกิดขึ้นโดยอาศัย พืชพี่เลี้ยงจึงหาได้ยาก แต่ประโยชน์มีมากมายทำให้หามาบริโภคได้ไม่สะดวกผู้จัดทำจึงคิดค้นการแปรรูปกรุงเขมาชนิดผงกึ่งสำเร็จรูป เพื่อเก็บไว้บริโภค
1. ได้กรุงเขมาบดผงที่มี กลิ่น สี รสชาติ ใกล้เคียงกับกรุงเขมาสด
2. ทราบวิธีการเปลี่ยนสถานะจากน้ำกลายเป็นวุ้น
3. ทราบคุณค่าทางโภชนาการ