ฐานรองพระจากเกล็ดปลา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นลินรัตน์ จันทร์น้อยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง จิรวัฒนา แสนขาวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุวิญญา จักรกลจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กมลชนก เพ็งสวัสปวส.
2นางสาว จันทร์ฉาย พิมพ์วงษ์ปวส.
3นางสาว ธิราวัลย์ จิตรซื่อปวส.
4นางสาว ปรียา ว่องกสิกรรมปวส.
5นางสาว มณฑาทิพย์ มังสาปวส.
6นางสาว พัชรี มีแก้วปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ศิลปกรรมที่มีคุณค่าและมีความสำคัญมากประการหนึ่ง นั่นคือ พระพุทธรูป ที่ผ่านมาพระพุทธเป็นสิ่งยืนยันความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเหล่าพุทธศาสนิกชนเรื่อยมา นับตั้งแต่อารยธรรมทวารวดีจนถึงปัจจุบัน สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่นับวันจะมีความหมายและความสำคัญมากเช่นกับความงามแห่งองค์พระพุทธรูปแล้ว นั่นคือฐานพระพุทธรูป จากผลการวิจัยพบว่าด้านวัสดุ ความแปลกใหม่น่าสนใจยังไม่มีใครนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสมที่จะนำมาประยุกต์ใช้แทนวัสดุจากธรรมชาติ และความคิดสร้างสรรค์น่าสนใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.30) ด้านประโยชน์ใช้สอย ผลิตภัณฑ์ฐานรองพระจากเกล็ดปลา สามารถนำไปใช้ประดับ ตกแต่งและใช้งานพิธีการต่างๆ ได้ และสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.39) ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ฐานรองพระจากเกล็ดปลา มีสีสันใกล้เคียงจริงรูปแบบของผลิตภัณฑ์การพับกลีบและลวดลายของผลิตภัณฑ์ได้จริง ความพึงพอใจโดยรวมของผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์ฐานรองพระจากเกล็ดปลา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08) โดยภาพรวมทั้งหมด ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20) ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประดับตกแต่งเพื่อความสวยงาม
ใช้เป็นฐานรองพระพุทธรูป