เครื่องช่วยดูแลผู้สูงอายุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นฤนาท ปะวัดสาอุตสาหกรรม
2นาย อรรคพล ประเสริฐอุตสาหกรรม
3นางสาว ลักษขณา นามเหลาอุตสาหกรรม
4นาย วัชรากร กฤษณาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คมสันต์ เกตุเขียวปวส.
2นาย นิรันดร์ สีชาลีปวส.

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องจากผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่เพียงลำพังเนื่องจากลูกหลายต้องออกไปทำงานหารายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวทำให้ และเมื่อผู้สูงอายุเกิดบาดเจ็บหกล้มหรือได้รับอันตรายอื่นไม่สามารถช่วยตัวเองได้ทันเวลาทางผู้วิจัยจึงได้จัดทำ app เพื่ออำนวยความสะดวกแก้ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ อาทิเช่น เตือนกินยา เปิดไฟ แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลผู้สูงอายุเมื่อผู้ป่วยหกล้ม และขอความช่วยเหลือได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องช่วยดูแลผู้สูงอายุ Care for elderly ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ
เครื่องช่วยดูแลผู้สูงอายุ Care for elderly สามารถแจ้งเตือนเมื่อผู้สูงอายุหกล้ม
ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ
ช่วยแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุเมื่อผู้สูงอายุล้มทำให้ช่วยเหลือได้ทันท่วงที