ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ภายในบ้าน (Home Garden)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรพล ลือเลิศสกุลชัยอุตสาหกรรม
2นางสาว ณิภกร ศรีเกตุสามัญ
3นาย สมบัติ เจริญสุขอุตสาหกรรม
4นาย วรวุฒิ มกรเสนอุตสาหกรรม
5นางสาว ชนาภา โตภู่สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐภัทร อุ้ยทรัพย์ปวส.
2นาย ณัฐนันท์ นามบุญมีปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันกระแสการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ได้ขยายตัวอย่างแพร่หลายจนเป็นหนึ่งในกระแสหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ Internet of Thing หรือ IoT ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงเป็นอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม คณะผู้วิจัยจึงได้ประดิษฐ์ ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ภายในบ้าน (Home Garden) ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี IoT ร่วมกับการเกษตร โดยเน้นให้บุคคลทั่วไปที่มีพื้นที่ที่อยู่อาศัยจำกัด สามารถปลูกผักไฮโดรโปนิกส์บริโภคเองได้ ด้วยการดูแลของระบบ IoT ที่ใช้บอร์ด Nb-IoT ในการสื่อสารผ่าน 3G

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ภายในบ้าน (Home Garden) คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้แอพพลิเคชั่น Blynk ในการสื่อสารผ่านบอร์ด Nb-IoT ด้วยระบบ 3G โดยต่อเข้ากับเซ็นเซอร์เพื่อวัดค่าต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาตรของน้ำ ปริมาณปุ๋ย และแสงแดด และนำค่าที่วัดได้ไปประมวลผลเพื่อสั่งงานทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตได้ดีขึ้น
1.บุคคลทั่วไปที่มีพื้นที่ที่อยู่อาศัยจำกัด สามารถปลูกผักไฮโดรโปนิกส์บริโภคเองได้
2.สามารถสั่งงาน อ่านค่า และรับการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk จากที่ใดบนโลกก็ได้
3.สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำ และปุ๋ยมากกว่าการปลูกแบบปกติที่ไม่ใช้เทคโนโลยี IoT