เครื่องปลูกอ้อยชำข้อระบบอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชกร พลหาญอุตสาหกรรม
2นางสาว พิริยา พลหาญอุตสาหกรรม
3นาย ชัยยา ญาติสังกัดอุตสาหกรรม
4นาย ชรเวฒน์ วิถาระพันธ์อุตสาหกรรม
5นาย ยุทธนะ สมบูรณ์มีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เขตธิราช ดาบลาอำปวส.
2นางสาว คณิตศรา เงินทองปวส.
3นาย ศุภกร หล้าจันทะปทส.

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

อ้อยเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ปัจจุบันการปลูกอ้อยมีความเสี่ยงในขั้นตอนการปลูก ช่วงนี้มีความเสี่ยงคือฝนแล้งทำให้ตอไม่งอก กรณีจะเกิดความเสียหายทั้งหมดและทำให้ชาวไร่ต้องปลูกอ้อยใหม่หรือปลูกซ่อมอ้อยบริเวณพื้นที่ๆ และจะต้องปลูกซ่อมภายใน 20 วันหลังปลูก การปลูกและซ่อมอ้อยด้วยข้อตาเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการปลูกซ่อมอ้อยเพราะประหยัดท่อนพันธุ์หน่ออ้อยจากข้อตาจะงอกทั้งหมด ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมการปลูกอ้อยจากวิธีการซ่อมอ้อยด้วยข้อตา และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรให้ดีขึ้น หากมีการศึกษาพัฒนาและสร้างเครื่องปลูกซ่อมอ้อยด้วยข้อตา

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นเครื่องปลูกอ้อยชำข้อ ใช้ระบบอัตโนมัติ สามารถปลูกได้เร็วกว่าแรงงานคน ถึง 10 เท่า
1. ได้เครื่องปลูกซ่อมอ้อยด้วยข้อตาที่เหมาะสมสำหรับการปลูกซ่อมอ้อย
2. เป็นทางเลือกในการปลูกซ่อมอ้อยและเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อผลิตในระดับอุตสาหกรรม
3. เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรที่ปลูกอ้อย โดยสามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยซึ่งก่อให้เกิดรายได้มากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง