เตียงผู้ป่วยลดแรงกระแทก ทุ่นแรงเข็น

วิทยาลัยการอาชีพแกลง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันสังคมเราเริ่มจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ อุบัติเหตุ โรคภัยต่างๆ มากขึ้น จึงทำให้มีคนไข้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอนติดเตียง รวมถึงคนไข้ที่มีอุบัติเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่ไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเอง คนไข้เหล่านี้จึงต้องนั่ง นอน รถเข็น เพื่อการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วและปลอดภัยผู้จัดทำได้เห็นถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือ ทางด้านการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยในเตียง ผู้ป่วยฉุกเฉิน ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเตียงผู้ป่วยลดแรงกระแทก ทุ่นแรงเข็น เพื่อช่วยลดแรงกระแทกเวลาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่นอนบนเตียง อำนวยความสะดวกให้กับเวรเปลที่เข็นเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เตียงผู้ป่วยลดแรงกระแทก ทุ่นแรงเข็น สามารถทำงานได้จริงและมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในเตียง และ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
1. ช่วยลดแรงกระแทกเวลาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่นอนบนเตียง
2. อำนวยความสะดวกให้กับบุรุษพยาบาลที่เข็นเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เช่น แขนหัก ขาหัก และผู้ป่วยในเตียง
3. ช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เกศรินทร์ พรมลีอุตสาหกรรม
2นาย เวียงทอง โหตาชัยอุตสาหกรรม
3นางสาว จิรัชยา เกียรติชนานุกูลสามัญ
4นางสาว กันทิมา ศรีพิมพ์สามัญ
5นาย ปรมี แสงเพ็ชรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จตุพร ธัญสิทธิ์ปวช.
2นาย วันชนะ พลจินดาปวช.
3นาย จิรภัทร อยู่เปลาปวช.
4นาย ณัฐนนท์ หอมเกสรปวช.
5นาย ธนพล แป้นมาปวช.
6นาย พงศพัศ ดวงใจปวช.
7นาย สิทธิกร ประทุมหวลปวช.
8นาย ธนัช แทนทดปวช.
9นาย พลพล หาริสาปวช.
10นาย ตัน โตยสะเลเตปวช.