อุปกรณ์แจ้งเตือนส้วมเต็ม ผ่าน LINE Notify

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นฤชล นามสิงห์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย จักรพันธ์ มีดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ทองสุข วงษ์เล็กอุตสาหกรรม
4นาย ชัชชัย กาหาวงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง สุปราณี ทองดาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปิยฉัตร มาลาพันธ์ปวส.
2นางสาว ณัฐวรา ตีทองปวส.
3นางสาว ศศิธร เพ็งพวงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประดิษฐ์ต้นแบบของอุปกรณ์แจ้งเตือนส้วมเต็ม ผ่าน LINE Notify 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ชุดสาธิตการทำงานของอุปกรณ์แจ้งเตือนส้วมเต็ม ผ่าน LINE Notify กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร คณะครู บุคลกรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ และผู้ที่สนใจทดลองใช้ จำนวน 30 คน ใช้วิธีการเลือกแบบจงเจาะ (Purposive Sampling) ผลการวิจัย พบว่า สามารถประดิษฐ์ต้นแบบของอุปกรณ์แจ้งเตือนส้วมเต็ม ผ่าน LINE Notify ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยอุปกรณ์จะแจ้งเตือนสถานะ “ส้วมกำลังจะเต็มแล้วจ้า” เมื่อระดับน้ำมากกว่าหรือเท่ากับ ระดับ 2 ทุกครั้ง และผู้ที่ทดลองใช้งานมีระดับความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประดิษฐ์โดยการนำบอร์ด NodeMCU V2 WIFI LUA based ESP8266-12E ใช้งานร่วมกับ Arduino ใช้ Sensor Water Level ในการวัดระดับของเหลวในบ่อส้วม และแจ้งเตือนส้วมเต็ม ผ่าน LINE Notify
1. สถานศึกษามีต้นแบบอุปกรณ์แจ้งเตือนส้วมเต็ม ผ่าน LINE Notify ที่สามารถใช้งานได้จริงไว้ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ และนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ
2. ผู้ที่ทดลองมีความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนส้วมเต็ม ผ่าน LINE Notify อยู่ในระดับมาก