แชมพูอาบน้ำสุนัขสมุนไพร

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันการใช้แชมพูอาบน้ำสุนัขที่มาจากสารเคมี มีเป็นจำนวนมาก กลุ่มของข้าพเจ้าจึดทดลองนำสมุนไพรที่เป็นภูมิปัยญาชาวบ้าน มาทำการทดลอง อาทิเช่น ผลมะกรูด ใบน้อยหน่า ใบสะเดา และเพื่อช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการซื้อ แชมพูอาบน้ำสุนัข ที่ทำจากสารเคมี เพราะสมุนไพรเหล่านี้ ได่มาจากธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อสุขภพมนุษ์ยและสัตว์เลี้ยง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้อาบน้ำสุนัขขจัดกลิ่นอับและไล่เห็บหมัดให้กับสุนัข
ทำให้สุนัขไม่มีกลิ่นอับและลดจำนวนเห็บหมัดลง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ยุทธิษเฐียร จันทร์ตาอุตสาหกรรม
2นาย นัฐพล ไชยยงค์อุตสาหกรรม
3นาย วิทยพงศ์ กุลณวงค์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤตเมธ อยู่ลพปวช.
2นางสาว ทิพยรัตน์ พรมมาปวช.