เครื่องผลิตไฟฟ้าอุโมงค์น้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัฐพงษ์ จันทร์คงอุตสาหกรรม
2นาย นันทวิชญ์ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม
3นาย สุรเชรษฐ ทองเพิ่มอุตสาหกรรม
4นาย ธรรมนูญ บุญชูอุตสาหกรรม
5นาย ขจรยศ ปลอดชูแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชุติพงศ์ แก้วตั้งปวช.
2นาย อนุชิต รัตนะปวช.
3นาย นันท์นภัส ตรงบาตังปวช.
4นาย มนต์มนัส ภักดีชัยปวช.
5นาย พงศกร สมพรหมปวช.

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เครื่องผลิตไฟฟ้าอุโมงค์น้ำเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำที่ไหลจากธรรมชาติ ด้วยกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 30 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 15-20 โวลท์ โดยการบังคับทิศทางและความเร็วของน้ำให้ไหลผ่านกังหันน้ำเพื่อไปขับโรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถนำไปใช้ในเขตอุทยานหรือใช้ในการพักแรมของเจ้าหน้าและนักท่องเที่ยว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ใช้แม่เหล็กถาวรในการสร้างแรงดันไฟฟ้าและสามารถอยู่ภายในน้ำได้
1. ใช้งานสะดวกพกพาสบาย
2. น้ำหนักประมาณ 14 กิโลกรัม
3. กำลังผลิตไฟฟ้า 30 วัตต์ เพียงพอกับแสงสว่างและโทรศัพท์สื่อสาร