แว่นตาอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ทิพย์สุดา ทองมีอุตสาหกรรม
2นาง ณัฐธิดา ปานม่วงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ณิภกร ศรีเกตุสามัญ
4นาย วรพล ลือเลิศสกุลชัยอุตสาหกรรม
5นาย วรวุฒิ มกรเสนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษณะ ทนดาราปวช.
2นาย ชัยรัตน์ โตตามเกียรติปวส.
3นาย ธนากร ระสอนปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในงานไฟฟ้า เรารู้จักเครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ เป็นอย่างดี และส่วนใหญ่ในการวัดค่าต่างๆนั้น เมื่อวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการอ่านค่าที่เราวัดได้เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหา เป็นต้น ซึ่งในบางครั้งเราปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ ที่ไม่เอื้ออำนวยเท่าไร แว่นตาอัจฉริยะจึงถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวก สบายให้กับผู้ใช้งาน อีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน โดยการทำงานของแว่นตาอัจฉริยะคือจะแสดงผลจากมิเตอร์ผ่านสัญญาณบูลทูธ มายังแว่นตา และมีการส่งข้อมูลไปบนเว็บเพื่อแสดงผลเป็นกราฟ ซึ่งสามารถดูค่าบนโทรศัพท์มือถือได้นั่นเอง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การทำงานของแว่นตาอัจฉริยะคือจะแสดงผลจากมิเตอร์ผ่านสัญญาณบูลทูธ มายังแว่นตา และมีการส่งข้อมูลไปบนเว็บเพื่อแสดงผลเป็นกราฟ ซึ่งสามารถดูค่าบนโทรศัพท์มือถือได้
1. เพื่อเพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน
2. ผลที่แสดงบนเว็บนั้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย โดยไม่ต้องอ่านค่าจากเครื่องวัดโดยตรง