เครื่องย่างข้าวเหนียวสามเหลี่ยม

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ข้าวเหนียวสามเหลี่ยมเป็นขนมที่ทำขายกันเป็นอาชีพหนึ่่ง เครื่องย่างข้าวเหนียวสามเหลี่ยมเป็นเครื่องที่สามารถทำให้ข้าวเหนียวสุกได้ทุกส่วนและไม่เกิดรอยไหม้ คุณภาพของข้าวเหนียวสามเหลี่ยมมีคุณภาพและพึงพอใจแก่ลูกค้า มีความปลอดภัยไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องก่อไฟถ่านและเกิดควันไฟเป็นการส่งเสริมให้เกิดรายได้และการควบคุมอุณหภูมิความร้อนของเครื่องย่างข้าวเหนียวสามเหลี่ยมมีความเหมาะสมคงที่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องที่ใช้กำลังไฟฟ้า 4,000 วัตตฺ์ 220 โวลท์ สามารถควบคุมเวลา อุณหภูมิและความเร็วในการทำงานของเครื่องย่างข้าวเหนียวสามเหลี่ยม
1. ข้าวเหนียวย่างสามเหลี่ยมสุกและไม่เกิดรอยไหม้
2. คุณภาพของข้าวเหนียวสามเหลียมเหมือนกันทุกชิ้นและมีความพึงพอใจแก่ลูกค้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพล ผลความดีอุตสาหกรรม
2นาย นันทวิชญ์ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม
3นาย รัฐพงษ์ จันทร์คงอุตสาหกรรม
4นาย สุรเชรษฐ ทองเพิ่มอุตสาหกรรม
5นาย คุณาวุฒิ หอมเกตุอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชนัฎดา จุติเจริญปวช.
2นางสาว ลัดดาวัลย์ พรหมรักษ์ปวช.
3นาย จักริน อินทร์จักรปวช.
4นาย กฤษณะ ศรีอักษรปวช.