หุ่นยนต์ตัดหญ้าสนามควบคุมด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปิยะ คำสีบุตรอุตสาหกรรม
2นาย จรูญ สารจันทร์อุตสาหกรรม
3นาง เวฬุรีย์ เพชรเสถียรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุทธิตา จันทร์ตรีปวช.
2นาย ภาราดล ทองเหลืองปวช.
3นาย กิตติพงศ์ ปากพลีนอกปวช.
4นาย ปรัชญา เสาร์มั่นปวช.
5นาย ณรงค์ชัย สมบูรณ์ยิ่งปวช.
6นาย อัมรินทร์ ศรีคงรักษ์ปวช.
7นาย ปวริศร โนดดีปวส.
8นาย พงษ์ศุธร อินทรสอนปวส.
9นาย ธวัชชัย รัศมีปวส.
10นาย ยศธร ทรัพย์โภคาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวได้มีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกสบายทั้งในสถานที่ทำงาน บ้านเรือน หุ่นยนต์ตัดหญ้าสนามควบคุมด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการตัดหญ้า สามารถตัดหญ้าในร่มแค่เพียงสั่งการควบคุมหุ่นยนต์ตัดหญ้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น Blynk โทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่รอบๆตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หุ่นยนต์ตัดหญ้าสนามควบคุมด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk สามารถตัดหญ้า โดยสั่งการทำงานด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk ใช้แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่สามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำกลับมาใช้ได้ใหม่ อีกทั้งยังสะดวกต่อการใช้งาน หุ่นยนต์ตัดหญ้าสนามถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน และเหมาะสมกับการใช้ตัดหญ้าสนาม
หุ่นยนต์ตัดหญ้าสนามควบคุมด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการตัดหญ้า สามารถตัดหญ้าได้ในร่มแค่เพียงสั่งการควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น เป็นการต่อยอดความรู้ในการนำเอาเทคโนโลยีท่มอยู่รอบๆ ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับสถานที่ทำงาน บ้านเรือนที่เป็นหญ้าสนาม