ผงปรุงรสแกงอ่อม แสนแซ่บ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พนิตานันท์ ลีราชสามัญ
2นางสาว สายทอง สิมมะลาเกษตรกรรม
3นางสาว สุทธาพันธ์ โพธิ์กำเนิดเกษตรกรรม
4นางสาว เขรางค์รัตน์ ปัญญาบาลเกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นภารัตน์ เมาลีปวช.
2นาย สมเกียรติ ศรีสง่าปวช.
3นางสาว สมสมัย เพ็งกระจ่างปวส.
4นาย ยงยุทธ วรรณทองปวส.
5นางสาว บรรจง โจมปัญญาปวส.
6นาย ศักดิ์สิทธิ์ สุนทรเพราะปวส.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะคุณภาพทางประสาทสัมผัสทีปรากฏด้าน ลักษณะทั่วไป สีและกลิ่น ของผงปรุงรสแกงอ่อมแต่ละสูตร และศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้ผงปรุงรสแกงอ่อมแต่ละสูตร รวมถึงศึกษาอายุการเก็บรักษาของผงปรุงรสแกงอ่อม ผงเครื่องแกงอ่อมสูตรที่ 2 มากที่สุด อยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคเมื่อนำผงเครื่องแกงแกงอ่อมมาประกอบอาหารตามอัตราส่วนของการทดลอง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในสูตรที่ 3 มากที่สุด อยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก การทดสอบอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์แกงอ่อมกึ่งสำเร็จรูป เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่าไม่มีการเกิดเชื้อรา และนำมาทดสอบประกอบอาหารแล้วนำไปทดสอบความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผงปรุงรสชนิดผงซึ่งสามารถนำไปประกอบในการปรุงแกงอ่อม เพียงต้มผักและเนื้อสัตว์และเติมผงปรุงรสตามอัตราส่วนที่กำหนด มี 2 รสชาติ คิอ รสดั้งเดิมและรสไก่
ผงปรุงรสแกงอ่อมสามารถนำไปปรุงอาหารได้ และยังสามารถนำไปผลิตเป็นเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดรายได้