กล่องปลูกผักแนวตั้ง

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันหลายครัวเรือนอยากที่จะปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับรับประทานเองที่บ้าน แต่ประสบปัญหาในเรื่องของพื้นที่ในการเพาะปลูก รวมถึงเรื่องเวลาในการดูแลพืชผักสวนครัวนั้นๆ สาเหตุอาจมาจากหลายๆสาเหตุ เช่น อาศัยอยู่ที่ตึก-อพาร์ตเมนต์ทำให้มีพื้นที่แค่ตรงระเบียงเท่านั้น หรืออาจจะทำงานเช้าจนถึงเย็นทำให้ไม่มีเวลาดูแล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อสร้างกล่องปลูกผักแนวตั้งที่สามารถช่วยลดพื้นที่ในการเพาะปลูก
อีกทั้งยังสามารถสร้างกล่องปลูกผักแนวตั้งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ทั้งหมด
และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานกล่องปลูกพืชแนวตั้ง
กล่องปลูกผักเเนวตั้งที่ใช้นั้นประหยัดพื้นที่
ทำให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานกล่องปลูกผักแนวตั้งพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นภพล รัตนสุนทรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรเดช แสนศิลาปวช.
2นาย ณัฐนนท์ ระวิงทองปวช.
3นาย พสุเทพ พุทธายะปวช.
4นาย ณรงค์ศักดิ์ ไวยโรจน์ปวช.
5นาย ภคพล นนทรีย์ปวช.
6นาย ณัฐพล พนมกุลปวช.
7นางสาว ณัฐกมล ประดุมสุขปวช.
8นาย ชิตณุพงษ์ นิมิตรมาลาปวช.