เครื่องสับพืชและผสมอาหารสัตว์ (Animal feed mincer)

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การประกอบอาชีพการทำเกษตรกรนั้นก็มีการเลี้ยงสัตว์ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กการเลี้ยงนั้นก็ต้องมีการให้อาหารใช้เป็นหัวอาหารเป็นหลักและใช้พืชผักมาผสมกับหัวอาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้คิดค้น เครื่องสับพืชและผสมอาหารสัตว์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เพื่อเป็นเครื่องช่วยสับพืชและผสมอาหารสัตว์
2.เพื่อลดความล้าช้าในการให้อาหารสัตว์
3.เพื่อความสะดวกในการให้อาหารสัตว์
1. ใช้เวลาในการให้อาหารสัตว์รวดเร็วขึ้น
2. เพิ่มความสะดวกในการให้อาหารสัตว์
3. สามารถนำไปสื่อความรู้แก่ผู้ที่สนใจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ขัตติย กุดเลาอุตสาหกรรม
2นาย ซันไลย์ เบ้ารักษาอุตสาหกรรม
3นาย ณัฐวุฒิ ศรีธรอุตสาหกรรม
4นางสาว โศรยา ปานด้วงอุตสาหกรรม
5นางสาว จันทร์จิรา เดชแพงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สราวุธ มังลาปวส.
2นาย ณัฐพงษ์ โตสารเดชปวส.
3นาย ณัฐพล ภูเดชปวส.
4นาย วรกันต์ ชำนาญปวส.
5นาย ภานุวัฒน์ ชำนิประโคนปวส.