แอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะตาบอดสี

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ตาบอดสี เป็นภาวะการมองเห็นสีบางสีได้ไม่ชัดเจนหรือผิดเพี้ยนไปจากผู้ที่มีสายตาผิดปกติโดยมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงหากคุณมองไม่เห็นตัวเลขในภาพด้านล่างนี้อาจสันนิษฐานได้ว่าคุณอาจเป็นตาบอดสีได้ตาบอดสีเป็นภาวะพบได้บ่อยในผู้ชายประมาณ 8% และพบในผู้หญิงได้ประมาณ 0.4%ของประชากรทั้งหมดซึ่งสีที่คนมักเป็นตาบอดสีคือ สีเขียว เหลือง ส้มและสีแดงส่วนภาวะตาบอดสีทุกสี (Achromatopsia) จะพบได้น้อยมากดังนั้นทางผู้จัดทำได้เลือกจัดทำโครงการแอปพลิเคชัน เรื่องแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะตาบอดสีเพราะเนื่องจากในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่อำนวยสะดวกให้แก่ผู้ที่มีความผิดปกติด้านตาบอดสีมีน้อยจึงได้เกิดเป็นแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่มีอาการตาบอดสีได้ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในด้านการศึกษา

คุณลักษณะ / ประโยชน์

มีระบบคัดกรองผู้ที่มีภาวะตาบอดสี มีระบบช่วยแยกสีออกจากภาพในกลุ่มประเภท Protan และDuatan มีข้อมูลข่าวสารของผู้ที่มีภาวะตาบอดสี 2 ประเภทมีปุ่มสำหรับใช้งานและเนื้อหา 4 ปุ่ม เป็นแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ 4.0 ขึ้นไป
1.ช่วยให้ผู้ที่มีภาวะตาบอดสีแยกในกลุ่มสีแดงและเขียวได้
2.เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานแอปพลิเคชัน
3.ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีภาวะตาบอดสี
4.ได้ศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะตาบอดสี
5.ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิชันช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะตาบอดสี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อานนท์ ทองพรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย รุจน์ ปันแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กัลยา เอี่ยมธูปพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ชลธิชา มาชูพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย อัชนัย เมืองมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภกิตติ์ วงศ์ทวิภูมิปวช.
2นาย เมคา -ปวช.
3นาย วิชญะ เพชรเกตุปวช.
4นาย ปาณชัย พรมภักดีปวช.
5นาย กิตติพงศ์ อย่างยั่งยืนปวช.
6นาย ภัทร์วศิน ตรีชาวรรณวัฒน์ปวช.
7นางสาว พรภิญา หิรัญรัตน์ปวช.
8นาย สุรชัย เชอมือปวช.