เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมศักดิ์ ชูเกลี้ยงอุตสาหกรรม
2นาย ศักดิ์ พูลเอียดอุตสาหกรรม
3นาย พงษ์ทิพย์ รัักพวกอุตสาหกรรม
4นาย จงขจร ศรีเพชรทองอุตสาหกรรม
5นาย สุชาติ แต้ตระกูลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อชิรญา นวลยังปวช.
2นาย สุชาครีย์ บุญฤทธิ์ปวช.
3นาย ประภัสสร ชัยพรมปวช.
4นาย วีรพงศ์ อุ่นชูศรีปวส.
5นาย อรรถพล ธรรมโชติปวส.
6นาย นิติรัตน์ ซุ่นเซ่งปวส.
7นาย ชิษณุพงศ์ ศรีสุวรรณ์ปวส.
8นางสาว รดาดาว มาศสุวรรณ์ปวส.
9นาย รุ่งตะวัน จันทร์ทองปวส.
10นาย สุกฤษฏิ์ เกิดแหลมทองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยผลการสร้างเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าสามารถช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายของนักกีฬา การอักเสบกล้ามเนื้อของนักกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับความถี่สามารถปรับได้5ระดับ ระดับต่ำสุดอยู่ที่ระดับ 1 มีความถี่ 200 ครั้งต่อนาทีและระดับสูงสุดอยู่ที่ระดับ5ซึ่งมีความถี่สูงสุดที่ 1000 ครั้งต่อนาที การใช้งานเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าโดยการประจุแบตเตอร์รี่ 1 ครั้งสามารถใช้งานได้ 8 ชั่วโมง หากเกิน 8 ชั่วโมงไปแล้วต้องทำการประจุใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องขนาด 2 ช่องสัญญาณ สามารถใช้งานได้พร้อม ใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ชนิด Litium_ion ทำงานต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่ำ 8 ชม สามารถประจุไฟฟ้าได้
1.ช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายของนักกีฬา
2.ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาจากการใช้บริการนวด
3.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต