กระเป๋าจากกระดาษรีไซเคิ่ล

วิทยาลัยการอาชีพพล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์การทำกระเป๋าจากกระดาษรีไซเคิ่ล เพื่อศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรและสร้างรายได้เพิ่มในอนาคต 2)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเรียนรู้ครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใช้ในการเรียนรู้ครั้งนี้เป็นครู – อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา

คุณลักษณะ / ประโยชน์

อินดี้ น่ารัก สามารถใช้งานได้จริง
- ประหยัดและใช้งานได้จริง
- สามารถสร้างรายได้เพิ่มในอนาคต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พัชริยา วรสุทธิพงษ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ญาราภรณ์ พลดงนอกปวส.
2นางสาว ลลิตา จันโทปวส.