อุปกรณ์กันกล้องสั่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เมวิกา ริคะรมย์ศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนวัฒน์ เขียวดำปวช.
2นาย ณัฐวินท์ เกตุกรรณ์ปวช.
3นางสาว ศศิภรณ์ ฤทธิ์รอดปวช.
4นางสาว ดวงชมพู สงจิ๋วปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์กันสั่น ตามความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ พบว่าความเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์กันสั่นทั้ง 8 ด้าน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.81, S.D. = 0.83) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ง่ายต่อกระบวนการผลิต (X̅ = 4.52, S.D. = 0.59) ด้านที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ สะดวกสบายต่อการใช้งาน (X̅ = 4.28, S.D. = 0.61), วัสดุที่นำมาใช้ (X̅ = 4.16, S.D. = 0.69), ความแข็งแรง (X̅ = 4.04, S.D. = 0.79), ประโยชน์การใช้สอย (X̅ = 3.76, S.D. = 0.93) ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ แผนกวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คือ การเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน และการออกแบบด้านรูปร่างรูปทรงที่ค่อนข้างจะเก้งก้าง ยังคงต้องพัฒนาเพิ่มอีก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์กันสั่นพัฒนามาเพื่อทำให้รูปแบบของการใช้งานมีความหลากหลายในการใช้การ
ทำงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน โดยสิ่งประดิษฐ์นี้สามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งถ่ายรูปและถ่ายทำวีดีโอ