แผ่นไม้อัดทดแทนจากวัชพืชและขยะจากการเกษตร Plywood From and agricultural waste

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรุณี ทองคำอุตสาหกรรม
2นาย สันติพงค์ ช่วยนุ้ยอุตสาหกรรม
3นางสาว สุภาวดี แย้มผกาอุตสาหกรรม
4นางสาว ปวีณา พาวินันท์อุตสาหกรรม
5นาย พัฒนา ยิ้มยวนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รชต ลิ้มปิยะไชยพงษ์ปวช.
2นาย ณัฐพงศ์ วงษานิลปวช.
3นาย เพชรรัตน์ ลัทธิน้อยปวช.
4นาย อวิรุทธ์ ลุนชัยปวช.
5นาย เทพพิทักษ์ ทองนำปวช.
6นาย ธนวัฒน์ โกฏิสะอาดปวช.
7นาย สหรัฐ ว่องไวปวส.
8นาย ธีรพงษ์ พงษ์แก้วปวส.
9นาย ดุลยวัต มณีรัตน์ปวส.
10นาย เกียรติศักดิ์ มีหาดยายปวส.

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่องแผ่นไม้อัดทดแทนจากวัชพืชและขยะจากการเกษตร เป็นการศึกษาคุณสมบัติกรรมวิธีการนำวัชพืชและขยะจากการเกษตรมาผลิตเป็นแผ่นไม้อัดทดแทน เป็นการนำขยะในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำวัสดุมาบดละเอียดผสมด้วยวัสดุผสานในอัตราส่วน 5:1(วัชพืช:แป้งมันสำปลัง) นำไปผึ่งแดดและนำไปอบให้แห้ง แล้วทำการหาระดับความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด แปรผลเป็นค่าร้อยละ ซึ่งผลพบว่าด้านการเลือกใช้วัสดุและวัตถุดิบมาใช้ประโยชน์ แนวโน้มการต่อยอด การใช้ประโยชน์ได้จริง อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ความแปลกใหม่น่าสนใจ ความสวยงามและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยุ่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง และได้ประเมินผลความพึงพอใจโดยรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เป็นแผ่นไม้อัดทดแทนไม้ที่ทำจากวัชพืชและขยะจากการเกษตร
2.เป็นการลดปริมาณวัชพืชและขยะทางการเกษตร
3.เป็นผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับทดแทนไม้สำหรับใช้ภายในอาคาร
1.เป็นการนำวัชพืชและขยะจากการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์
2.เป็นวัสดุใช้สำหรับทดแทนไม้และตกแต่งภายในอาคา