อุปกรณ์ช่วยหักแอมป์พูล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงษ์พันธ์ กุลนอกอุตสาหกรรม
2นาย ยศวัฒน์ ยศกลางอุตสาหกรรม
3นาย ณัฐพงษ์ มูลอาษาอุตสาหกรรม
4นางสาว จุฬาลักษณ์ ทองเสืออุตสาหกรรม
5นาย บรรพต ชลอกลางอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิชญุตม์ เชิดชัยภูมิปวช.
2นาย ชัยวัฒน์ เทียนแสงปวส.
3นาย ศราวุธ นาจรัสปวส.
4นางสาว สุภาพรรณ แสไพศาลปวส.
5นาย ธนเมธี ประมูลประถัมภ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำสิ่งประดิษฐ์นี้ เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยหักแอมป์พูล เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากขวดแอมป์พูล เพื่อนำไปใช้งานได้จริงกับผู้ปฎิบัติติงาน ในปัจจุบันขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์และยาตามมาตรฐานการพยาบาล หากเป็นยาที่เป็นชนิด แอมป์พูล ต้องใช้วิธีการหักด้วยมือหรือคีม ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายหรือได้รับอุบัติเหตุจากเศษขวด แอมป์พูลได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ป้องการความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน เราจึงคิดค้นอุปกรณ์ขึ้นที่สามารถนำไปใช้งานหักขวด แอมป์พูล เราจึงคิดประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยหักแอมป์พูล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-
ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุจากขวดแอมป์พูล นำไปใช้งานได้จริงกับผู้ปฎิบัติติงาน มีความรวดเร็วในการหัก ปลอดภัยต่อผู้ป่วยและผู้ปฎิบัติติงาน มีความสะดวกสามารถใส่ขวดได้ทุกขนาดและหักได้ง่าย ตัวกล่องทำจากพลาสติกสำหรับใส่ขวดยา อุปกรณ์หักทำจากพลาสติกขึ้นรูป สามารถนำไปใช้ช่วยหักแอมป์พูล ได้จริง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ