ไม้เท้าแจ้งเตือน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บวรศักดิ์ โสดาธาตุอุตสาหกรรม
2นาย ทวีทรัพย์ จันทรัตน์อุตสาหกรรม
3นาย ประวิทย์ ราชภักดีอุตสาหกรรม
4นาย เปรมปรีดี อินตะนัยอุตสาหกรรม
5นางสาว เรวดี อะมินรัมย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรรษชล ยอดย้อยปวช.
2นาย อัครพล มูลดับปวส.
3นาย ประธาน บุตรแผงชัยปวส.
4นาย ธนกฤต ธรรมสัตย์ปวส.
5นาย ภีระพัฒน์ ธรรมพันธ์ปวส.
6นาย สหทรัพย์ สินทวีปวส.
7นาย สหรัชญ์ ปินะถาปวส.
8นาย รัตน์ทวี ศิลาสิทธิ์ปวส.
9นาย นคริทร์ นาคนาคาปวส.
10นาย รณพีร์ ผิวนวลปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาค้นคว้ารายละเอียด และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันและที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเดิน และด้านความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน มันจะดีมั้ยถ้าเรามีไม้เท้าที่สามารถส่งแจ้งเตือนได้ในขณะที่ผู้สูงอายุล้มลง งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง และใช้งานจริงกับกลุ่มผู้สูงอายุ และได้ใช้งานจริง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือ ไม้เท้าช่วยเตือนและการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ผลสรุปการวิจัย คือสามารถแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางได้ สามารถส่งแจ้งเตือนได้หากผู้ใช้กดปุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณลักษณะสามารถใช้งานได้ดีในกลุ่มของผู้สูงอายุและคนมีปัญหาด้านระยะสายตาในการมองเห็น ประสิทธิภาพสามารถเสียงเตือนด้วยเสียงได้เมื่ออยู่ใกล้สิ่งกีดขวางหากหกล้มสามารถกดปุ่มเพื่อส่งไลน์ให้คนในครอบครัวรู้ได้
1.ช่วยในการพยุงเดินให้มีความมั่นคงมากขึ้น
2.ช่วยส่งเสียงเตือนหากมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า
3.สามารถส่งการแจ้งเตือนได้ เมื่อผู้ที่ใช้มีการหกล้ม ไม้เท้าจะส่งเสียงขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่รอบข้างได้และจะส่งการแจ้งเตือนว่าผู้ใช้เกิดกาารหกล้มไปทางไลน์ของครอบครัวผู้ที่ใช้ไม้เท้า