อุปกรณ์ช่วยหิ้วแบตเตอรี่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิชาญชัย ปลีนารัมย์อุตสาหกรรม
2นาย ขวัญชัย เพราะสำเนียงอุตสาหกรรม
3นาย สุทธวิชญ์ สง่างภาษาอุตสาหกรรม
4นางสาว ปราณี รองสุพรรณ์สามัญ
5นาย สุรสิทธิ์ พิศเพ็งอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปฎิธาน ชูประดิปวส.
2นาย พลวัฒน์ เฮึยงหลีปวส.
3นาย วีระพงษ์ ภูศรีปวส.
4นาย ขวัญชัย แสงทองปวส.
5นาย เจษฏา เจียมพรมปวส.
6นาย ฉัตรเพชร บริคตปวส.
7นาย ภริเดช จำนงเพียรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

รถยนต์ปัจจุบันนี้จะมีแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญก็คือแบตเตอรี่ โดยมีการนำพลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บในตัวแบตเตอรี่ไปใช้ตลอดเวลาจึงทำให้แบตเตอรี่เกิดการเสื่อมสภาพลงได้ ซึ่งต้องมีการนำแบตเตอร๊่ดังกล่าวออกจากตัวรถยนต์เืพื่อเปลี่ยนหรือนำไปบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา แต่แบตเตอร๊่บางรุ่นไม่มีหูหิ้วจึงทำให้การนำแบตเตอรี่ออกจากรถยนต์ลำบากสำหรับผู้ปฎิบัติงาน ดังนั้นจึงได้ออกแบบและจัดทำชุดอุปกรณ์หิ้วแบตเตอรี่ ขึ้นมาแลัวได้ทำการทดสอบการใช้งานกับแบตเตอร๊ยี้ห้อ GS Battery รุ่น 46ฺB24L MF จากความพึงผู้ใช้งานพบว่าอันดับแรกคืออุปกรณ์นีั้มีความแข็งแรง คงทน ใช้งานได้ยาวนาน อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.83 รองลงมาคือ อุปกรณ์มีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.58 และลำดับสุดท้าย คือ เป็นตัวช่วยในการประหยัดเวลาช่างยนต์ อยู่ในระดับ ด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์สำหรับช่วงหิ้วแบตเตอรี่รถยนต์กรณีที่ไม่มีหูหิ้ว ในการนำแบตเตอรี่ออกจากห้องเครื่องยนต์ของรถยนต์
1. เพื่อช่วยให้ปฏิบัติงานสำหรับช่างหรือประชาชนทั่วไปในการนำแบตเตอรี่ออกจากห้องเครื่องยนต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของช่างแบบมืออาชีพ