ชาดอกบัว กลิ่นใบเตย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จรรยพร แพงนอกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อรวรรณ สันติชานุวัตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สมสมร วังคีรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง นนทลี ชัยเสนาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ทิพวรรณ พานทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วราภรณ์ โกรัมย์ปวส.
2นางสาว รัชดา ม่วงศรีปวส.
3นางสาว ดลญา บุญโภคปวส.
4นางสาว วิมลฑกรานต์ บุญอาจปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในการวิจัยเรื่อง“ชาดอกบัว กลิ่นใบเตย” มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์ชาดอกบัว กลิ่นใบเตย ไม่ปรุงรสและทดลองดื่มชาดอกบัว เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ดื่มชาดอกบัว โดยมีขั้นตอนการศึกษาวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การประดิษฐ์ชาดอกบัว ประกอบด้วยขั้นตอน การอบไล่ความชื้นดอกไม้ กำหนดรูปแบบและคุณลักษณะของชาดอกบัว และผลิตชาดอกบัว ขั้นที่ 2 ตรวจสอบประสิทธิภาพชาดอกบัว และขั้นตอนที่ 3 ทดลองดื่มชาดอกบัว เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ดื่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบประเมินประสิทธิภาพ และ แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนประสิทธิภาพและความพึงพอใจ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้ชาดอกบัว กลิ่นใบเตยที่สะดวกในการรับประทาน
2. ได้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับชาดอกบัว กลิ่นใบเตย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ให้แก่สังคม
4. ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการผลิตสินค้าเข้าสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม