น้ำหมักสะเดาชีวภาพกำจัดศัตรูพืช

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พรรุ่ง ดวงแก้วอุตสาหกรรม
2นาย ยศวัฒน์ ยศกลางอุตสาหกรรม
3นาย ณัฐพงษ์ มูลอาษาอุตสาหกรรม
4นางสาว จุฬาลักษณ์ ทองเสืออุตสาหกรรม
5นาย บรรพต ชลอกลางอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พยุงศักดิ์ ขาวกระโทกปวช.
2นาย มณฑิชา จันทร์ศิริปวช.
3นางสาว ช้องนุช สุทธิอาจปวส.
4นางสาว ชฎารัตน์ สุขังปวส.
5นาย ณัฐพล จันทร์สุขปวส.
6นาย โยธิน กิ่งไม้กลางปวส.
7นาย สุรเชษฐ์ ปานหมื่นไวยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำสิ่งประดิษฐ์นี้ เพื่อทำน้ำหมักสะเดาชีวภาพกำจัดศัตรูพืช เพื่อใช้รดน้ำพืชผักสวนครัวกำจัดศัตรูพืช เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางช่วยลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้รับสารเคมีตกค้าง คนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและประเทศไทยจะอาศัยการเกษตรกรรม การเกษตรเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะพืชทางการเกษตรการกำจัดศัตรูพืชจำมีความจำเป็นอย่างยิ่งและเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เราจึงคิดประดิษฐ์ น้ำหมักสะเดาชีวภาพกำจัดศัตรูพืช

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-
ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ผู้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้รับสารเคมีตกค้าง ปรับสภาพดินที่เสื่อมโทรมสามารถใช้กับผักได้หลายชนิดและสามารถกำจัดศัตรูพืชได้ดี มีส่วนผสมสะเดา ตะไคร้หอม ข่าแก่ ใบน้อยหน่า ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ