ปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษผัก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงษ์พันธ์ กุลนอกอุตสาหกรรม
2นาย ศตวรรษ สดใสอุตสาหกรรม
3นางสาว จุฬาลักษณ์ ทองเสืออุตสาหกรรม
4นาย บรรพต ชลอกลางอุตสาหกรรม
5นาย ปัญจนัท คณะนาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิมพ์ญาดา ล่ากระโทกปวช.
2นาย วรปรัชญ์ บุญเคหาปวช.
3นางสาว ปัทมเกสร์ สุชาธรปวช.
4นาย ภูมินทร์ พิมพลปวส.
5นางสาว พัชราภรณ์ สุขแสงรัตน์ปวส.
6นางสาว ศรินทรา จามสำโรงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำสิ่งประดิษฐ์นี้ เพื่อการศึกษาการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษผัก เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางช่วยลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้รับสารเคมีตกค้าง เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำเกษตรเป็นจำนวนมาก และมีการใช้สารเคมีในการรดน้ำผักให้เจริญเติบโต จึงทำให้เกิดสารพิษต่อร่างกายเมื่อเรารับประทาน เราจึงคิดค้นทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษผักขึ้นมาเพราะเรามีแปลงผักและมีเศษผักที่เหลือ ซึ่งช่วยในเรื่องของการลดต้นทุน เร่งผักให้เจริญเติบโตและไม่มีสารพิษต่อร่างกายด้วย เราจึงคิดประดิษฐ์ ปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษผัก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-
ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ผู้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้รับสารเคมีตกค้าง ปรับสภาพดินที่เสื่อมโทรม ลดปริมาณเศษผักและเพิ่มคุณค่า สามารถใช้กับผักได้หลายชนิด นำไปใช้ในการบำรุงดินช่วยบำรุง พืชให้เจริญเติบโตได้ดีทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อมลง เป็นการรักษาคุณภาพของดินและเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้มากขึ้น ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ