อุปกรณ์ช่วยให้น้ำเกลือV.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จุฑามาศ วิชาทนอุตสาหกรรม
2นาย พัฒนา ศรีธารามอุตสาหกรรม
3นางสาว เสาวลักษณ์ เสียงตรงสามัญ
4นาย วิชัย แย้มชมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นัชนันท์ อินชิตปวช.
2นาย พิธีกร สมัยกุลปวส.
3นาย กันตพงศ์ ใจเย็นปวส.
4นาย ศุภกร เจนดงปวส.
5นางสาว ฑิตยา ประสงคปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เครื่องให้สารละลายน้ำเกลือ เพื่อสร้างเครื่องให้สารละลายน้ำเกลือ โดยเครื่องมีความสามารถในการวัดอัตราการหยดของน้ำเกลือ (หยดต่อนาที)อัตราการไหล (มิลลิลิตรต่อนาที) ปริมาตรที่เหลือของน้ำเกลือ (มิลลิลิตร) การแจ้งเตือนเมื่ออัตราการหยดของน้ำเกลือเกิน 200 หยดต่อนาที แจ้งเตือนน้ำเกลือในถุงใกล้หมด และแจ้งเตือนการอุดตันของสายน้ำเกลือเมื่อน้ำเกลือหยุดไหลเกิน 10 วินาที (Occlusion) เพื่อช่วยให้พยาบาลสามารถติดตามและเฝ้าระวังการไหลของน้ำเกลือได้ การทำงานของเครื่องใช้อินฟราเรดเซนเซอร์ในการตรวจจับหยดน้ำเกลือและใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการประมวลผล เพื่อไปแสดงผลที่จอแอลซีดีของเครื่องบริเวณถุงน้ำเกลือ โดยเมื่อทดสอบเทียบกับเครื่องควบคุมการให้สารละลาย ในช่วงอัตราการไหลระหว่าง 25 ถึง 200 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.9588

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีขนาดเล็ก ตังค่าการใช้งานได้ 2 รูปแบบ
ช่วยให้พยาบาลที่ทำการดูแลผู้ป่วยสะดวกยิ่งขึ้น