เครื่องกรองน้ำโพดุล 2019

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การทำสิ่งประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำโพดุล2019 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องกรองน้ำ โพดุล2019 เพื่อพัฒนาเครื่องกรองน้ำไห้มีประสิทธิภาพกับการใช้งานศึกษาความพึงพอใจการใช้เครื่องกรองน้ำโพดุล2019 โดยการศึกษาเก็บข้อมูลจากแบบประเมิน กลุ่มตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญนักศึกษา (ปวส.) แผนกวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 20 คน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลแบบสอบถามความคิดเห็น และสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percent) การประเมินหาค่าเฉลี่ยด้านคุณลักษณะของเครื่องและระบบการทำงานของเครื่องกรองน้ำค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากเครื่องมีความแข็งแรงทำให้ระบบการทำงานของระบบส่งกำลังมีประสิทธิภาพภาพและช่วยลดเวลาในการทำงานการบำรุงรักษาง่าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผู้วิจัยได้คิดค้นออกแบบการสร้างเครื่องกรองน้ำโพดุล 2019 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กรองน้ำจากน้ำที่ไม่สะอาดให้กลายเป็นน้ำที่พอจะนำมาใช้อุปโภค และยังช่วยทำให้น้ำที่ไม่สะอาดสามารถนำน้ำมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
มันใจในความสะอาดของน้ำได้มากกว่าน้ำที่ยังไม่ผ่านเครื่องกรองน้ำโพดุล 2019 รูปแบบสวยงามเหมาะกับพื้นที่ในการช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักเรียนได้พัฒนาการใช้ทักษะการปฏิบัติงานและสามารถนำความรู้ไปใช้ในอาชีพได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. กรีฑาวุฒิ ทนงจิตรอุตสาหกรรม
2นาย อรรถพล วงศ์ใหญ่อุตสาหกรรม
3นาย ไตรรงค์ ลูกอินทร์อุตสาหกรรม
4นาย อภิเชษฐ์ ศรีสุราชอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฉัตรพร ศิลมัยปวช.
2นาย ธิตินันท์ อุดรสารปวส.
3นาย สหัสวรรษ สังข์ทองปวส.
4นาย ธนวัตน์ ภิรมย์ปวส.