อุปกรณ์ควบคุมไฟส่องสว่างและระบบน้ำในหมู่บ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พรรุ่ง ดวงแก้วอุตสาหกรรม
2นาย ยศวัฒน์ ยศกลางอุตสาหกรรม
3นางสาว จุฬาลักษณ์ ทองเสืออุตสาหกรรม
4นาย ปัญจนัท คณะนาอุตสาหกรรม
5นาย วชิรวิทย์ ทองรัศมีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภวิชญ์ รอนิปวช.
2นาย โชติเกษม สุระสังข์ปวส.
3นาย ณัฐพงศ์ กุลโรจน์วรกุลปวส.
4นาย ชัยทัต พรหมพันใจปวส.
5นางสาว อารียา หอกิ่งปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำสิ่งประดิษฐ์นี้ เพื่อสร้างอุปกรณ์ควบคุมไฟส่องสว่างและระบบน้ำในหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและระบบน้ำในหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบสถานะใช้งานอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและระบบน้ำในหมู่บ้าน ในปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง ที่สามารถเชื่อมต่อคนทั้งโลกเข้าด้วยกันได้ และในอนาคตไม่เพียงแต่ผู้คนเท่านั้นที่จะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน แต่อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ก็จะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้เช่นกัน ซึ่งแนวคิดนี้ถูกเรียกว่า Internet of Thing (IoT) เราจึงได้คิดประดิษฐ์ อุปกรณ์ควบคุมไฟส่องสว่างและระบบน้ำในหมู่บ้าน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-
เพื่อช่วยประหยัดเวลาและมีความสะดวกสบายมากขึ้น อำนวยความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและระบบน้ำในหมู่บ้าน สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและระบบน้ำในหมู่บ้านได้ในระยะทางที่ไกล และยังตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและระบบน้ำในหมู่บ้านได้อีกด้วย โดยมีชุดควบคุมการทำงานของวงจร สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและระบบน้ำในหมู่บ้านได้ในระยะทางที่ไกล สามารถป้องกันความเสียหายอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและระบบน้ำในหมู่บ้าน