ซอสพาสต้ารสไข่เค็มกึ่งสำเร็จรูป

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เนื่องจากไข่เค็มเป็นภูมิปัญญาของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง ซึ่งคนสมัยก่อนทำไข่เค็มเพื่อเก็บไว้บริโภคในยามที่ขาดแคน หรือเพื่อยืดอายุการเก็บของไข่ที่เหลือจากการบริโภคสด ผู้วิจัยจึงเห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน และสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ชุมชน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดผลิตซอสพาสต้ารสไข่เค็มกึ่งสำเร็จรูปขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานของซอสพาสต้าประเภทครีมซอส เพื่อศึกษาปริมาณไข่แดงเค็มที่เสริมในซอสพาสต้าประเภทครีมซอส และเพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ซอสพาสต้ารสไข่เค็มกึ่งสำเร็จรูป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ซอสประกอบอาหารกึ่งสำเร็จ มีลักษณะเป็นของเหลว มีความข้น สีส้มอ่อน บรรจุในขวดแก้วขนาด 480 กรัม ใช้สำหรับประกอบอาหารประเภทพาสต้าต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถประกอบอาหารไทยได้หลายชนิด เช่น ปลาหมึกผัดไข่เค็ม ปูผัดไข่เค็ม ปูผัดผงกะหรี่ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ซอสพาสต้ารสไข่เค็มกึ่งสำเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับประกอบอาหารประเภทพาสต้า ช่วยลดขั้นตอน และลดเวลาในการประกอบอาหารได้ ไข่อุดมไปด้วยโปรตีน โดย 1 ฟองจะมีโปรตีนคุณภาพดี 6 กรัม และกรดอะมิโนสำคัญอีก 9 ชนิด เป็นแหล่งโคลีนที่ดีต่อร่างกาย โดยไข่ 1 ฟองจะมีโคลีนมากถึง 300 ไมโครกรัม ช่วยในการควบคุมการทำงานของสมอง ระบบประสาท และระบบไหลเวียนของเลือด ทำให้เส้นผมและเล็บมีสุขภาพดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อำพล ศรีเมืองคหกรรม
2นางสาว สุกัญญา ยิ้มทองหลางคหกรรม
3นางสาว กัญญาภัทร มองพิมายคหกรรม
4นาย ชนิตพล จารพิมพ์คหกรรม
5นางสาว ไตรรัตน์ สุขวัฒนกุลคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐนันทา หาญโงนปวช.
2นางสาว ประภาพร ชาวสวนปวช.
3นาย จิรครินทร์ เพ็งเพชรปวช.
4นางสาว กานต์ธิดา บรรณาคมปวช.
5นางสาว ปัญญาพร ใขทะเลปวช.
6นางสาว ณัฐธิดา สาบกระโทกปวช.
7นาย คณิน ช่วยงานปวช.
8นางสาว ธัญปวีณ์ โชคศิริชัยภักดิ์ปวส.