EM Fish

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ทุกวันนี้ ภาคเกษตรต้องเผชิญปัญหาดินเสื่อมโรคแมลงศัตรูพืชและปัญหาภัยธรรมชาติทำให้ได้ผลผลิตต่ำสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นน้ำหมักชีวภาพจากเศษปลา(ปุ๋ยปลาร้า)เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ตามที่ต้องการโดย ปุ๋ยปลาร้ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีการใช้น้ำหมักชีวภาพจากเศษปลาสำหรับต้นถั่วพุ่ม โดยใช้น้ำหมักชีวภาพครึ่งลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นในช่วง 15,20 วันหลังจากนั้น 1 สัปดาห์ใช้อัตราส่วน 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตรจนกว่าจะเก็บถั่วจนหมดระยะเวลารวม45วันผลที่ได้รับคือเก็บถั่วได้ในปริมาณที่มากกว่าเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีป้องกันไม่ให้หนอนเจาะฝักถั่วและแมลงศัตรูพืชมารบกวนและต้นถั่วที่ตายแล้ว สามารถฟื้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

น้ำหมักชีวภาพจากเศษปลาหรือปุ๋ยปลาร้ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเมื่อนำปุ๋ยปลาร้าไปให้เกษตรกรทดลองปุ๋ยปลาร้าก็พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในแปลงปลูกพืชเพราะสามารถเพิ่มจำนวนปริมาณของผลผลิตมากขึ้นช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้นเป็นทั้งปุ๋ยและยาควบคุมศัตรูพืชควบคู่กันไปเกษตรกรมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมช่วยลดต้นทุนการผลิตลดลงเมื่อเทียบการปลูกโดยใช้สารเคมี ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
1. เป็นอาหารชั้นยอดของจุลินทรีย์ดิน และช่วยเร่งโตในพืชทุกชนิด เพราะมีไนโตรที่อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ทันที
2. มีวิตามินแร่ธาตุช่วยให้พืชทนต่อความเครียดที่เกิดจากอากาศที่ร้อนจัดหรือหนาวจัด
3. การใช้ปุ๋ยเศษปลาหมักช่วยให้พืชได้รับกรดอะมิโนโปรตีน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนชนิดเดียวกับที่พืชสร้างขึ้นด้วยตัวเอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วิลาวรรณ ชาวดงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วราณี ชัยแสนสามัญ
3นางสาว มนละออ ส่วนเสมอสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุขฤทัย วิบูลย์กุลปวช.
2นางสาว วาสนา ชินะพาสปวช.
3นางสาว กุลสตรี คำสงค์ปวส.
4นางสาว เกศกนก พลค้อปวส.
5นางสาว จุฬาลักษณ์ พระลับรักษาปวส.
6นางสาว ภัทราพร หนองเสปวส.
7นาย ธีรภัทร์ สรรพทรัพย์ปวส.
8นางสาว กิ่งกาญจน์ พระสว่างปวส.
9นางสาว ฐิติมา จันทร์ลุนปวส.
10นางสาว พัชราวรินทร์ พุทธขันธ์ปวส.