เครื่องกวนเอนกประสงค์ V.2

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องกวนเอนกประสงค์นี้สร้างเพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแบบหลากหลายตัวเครื่องสร้างจากสแตนเลสที่สามารถใช้กับอาหารและทนการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี ตัวเครื่องออกแบบให้มีการทำงานภายใต้ระบบควบคุมการทำงานสามารถควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบแก๊สหุงต้ม ขณะเครื่องทำงานสามารถกำหนดค่าอุณหภูมิที่เหมาะแก่วัตถุดิบและปรับลด-เพิ่มได้ ระบบการกวนถูกออกแบบใหม่ให้สามารถกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องกวนนี้มีกำลังการผลิตสูงสุด 50 กิโลกรัมต่อครั้ง สิ้นเปลืองประมาณ 28 บาท /ครั้งผลิต อัตราสิ้นเปลืองพลังงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่พลังงานไฟฟ้าจำนวน 2.5 หน่วยคิดเป็นเงินประมาณ 10 บาท ค่าสิ้นเปลืองแก๊สหุงต้มเฉลี่ยโดยประมาณ 18 บาทต่อการผลิต เครื่องดังกล่าวมีจุดเด่นด้านการกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากในส่วนระบบกระจายความร้อนมีตัวกลางส่งผ่านความร้อนด้วยน้ำหรือน้ำมัน สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
ใช้เพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรโดยวิธีการกวน คั่ว ผสม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมนึก วันละอุตสาหกรรม
2นาย พรต ใจฉลาดอุตสาหกรรม
3นาย ภาณุพงค์ มหาวงค์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อติรุจน์ เวียงนิลปวช.
2นาย ชลสิทธิ์ แก้วเอ้ยปวช.
3นาย ธนทัต สุทธนะปวช.
4นาย นนธวัช เต็มใจปวช.
5นาย พุทธิพงศ์ บุญศัพย์ปวส.
6นาย ปิติ ปิติจะปวส.
7นาย ชาญวิชญ์ เสนาธรรมปทส.