เครื่องป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พรพรรณ อ่อนเอมอุตสาหกรรม
2นาย สังเวย แก้วอ่วมอุตสาหกรรม
3นาย บัณฑิต เหลืองประเสริฐอุตสาหกรรม
4นาย ภูเบศร์ แสนสิทธิ์อุตสาหกรรม
5นาย นุกูล ชูศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ดุลยวัต มีนาวงค์ปวส.
2นาย ยุทธศิลป์ บริบูรณ์โพธิรัตน์ปวส.
3นาย ธีรยุทธ คุมขันท์ปวส.
4นาย ณัฐวุฒิ นิลขลังปวส.
5นางสาว นทีกานต์ นิลขลังปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตเนื่องจากในชีวิตประจำวันของมนุษย์เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าและอันตรายที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นการป้องกันอุบัติภัยที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าก็จะสามารถลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินได้จึงได้คิดค้นเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือในการตรวจสอบและป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานเกษตรกรรมเพื่อช่วยลดอุบัติภัยที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้ามีส่วนประกอบอยู่2ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 จะทำหน้าที่ ในการตรวจจับการไหลของกระแสไฟฟ้าจะทำการส่งค่าไปยังส่วนที่ 2 จะทำหน้าที่ในประมวลผลและส่งค่าไปยังโทรศัพท์มือถือการต่อใช้งานเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือสามารถต่อพร้อมกันได้สูงสุด4อุปกรณ์มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดอุปกรณ์ที่ใช้กำลังไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 15,000 วัตต์
ช่วยในการตรวจสอบและแจ้งเตือนการใช้กระแสไฟฟ้าเกินของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานเกษตรกรรมได้