ชุดกายภาพบำบัด

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การประดิษฐ์ ชุดกายภาพบำบัด เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการเห็นคนไข้ที่ผิดปกติเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อทางส่วนขา และได้ทำการทดลองนำไปใช้ในการทำกายภาพขาใช้ได้จริง ฉะนั้นการประดิษฐ์ชุดกายภาพบำบัดทางด้านขา ย่อมให้ประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้ชุดกายภาพบำบัดทางด้านขานี้ จึงมีความคิดที่จะส่งเสริมและมีแรงจูงใจให้ผู้ใช้งานหันมาใช้ ชุดกายภาพบำบัดทางด้านขาได้มากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้สำหรับคนไข้เกี่ยวกับกระดูกและกล้มเนื้อขาให้สามารถกลับมาเคลื่อนไหวร่างกายได้ดียิ่งขึ้น
1. เพื่อช่วยเหลือคนไข้ที่มีอาการผิดปกติทางด้านขา
2. เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้ผู้ที่จำเป็นต้องรับการฟื้นฟูทางด้านขา
3. เพื่อช่วยเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านขาให้มีกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น
4. เพื่อช่วยให้คนไข้ได้กลับมาเดินได้ดีขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สาโรจน์ ชาวแพรกน้อยอุตสาหกรรม
2นาง ธวัลณ์รัตน์ ยอดเพชรอุตสาหกรรม
3นาย นิรุจน์ อินเทพอุตสาหกรรม
4นาย สราวุธ ภู่แขวงแสงอุตสาหกรรม
5นาย ภานุวัฒน์ เลี่ยงอิ้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัยณรงค์ เจื้อยแจ้วปวส.
2นาย ชิษณุพงศ์ แมลงภู่ปวส.
3นางสาว กฤติยา นิลนนท์ปวส.
4นางสาว จิราพร ศรีแก้วปวส.
5นาย ภูมิพิชัย ทับเอี่ยมปวส.