ชุมชนเขาวงอัจฉริยะโมเดล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรพงษ์ พิมเคณาอุตสาหกรรม
2นางสาว กรรณิการ์ โมลาขาวผู้บริหาร
3นาย ปริญญา ภูทองโปงเจ้าหน้าที่สายบริหาร
4นางสาว อภิญญา พิมเคณาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย อดิศร แสงกล้าอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัชรพล ประมายะยังปวช.
2นาย ทองทวี อารมณ์สวะปวช.
3นาย ชินวัตร ทิพย์สิงห์ปวช.
4นาย วิริยะ เผ่าผมปวช.
5นางสาว สร้อยสวรรค์ โทไข่สอนปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

วิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อออกแบบและสร้างชุมชนเขาวงอัจฉริยะ โมเดล 2. เพื่อหาประสิทธิภาพ ชุมชนเขาวงอัจฉริยะ โมเดล จากทดสอบการทำงานของโมดูลเซ็นเซอร์ จำนวน 12 ชนิดผลปรากฏว่าโมดูลเซ็นเซอร์ ทั้ง 12 ชนิด สามารถทำได้ปกติ มีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไป ยังบุคคล หรือศูนย์เฝ้าระวัง ชุมชนผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีความเหมาะสมกับการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด 3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ ทีมีต่อชุมชนเขาวงอัจฉริยะ โมเดล จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คนผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการใช้งาน ชุมชนเขาวงอัจฉริยะ โมเดล ในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุมชนเขาวงอัจฉริยะโมเดลมีโมดูลเซ็นเซอร์ จำนวน 12 ชนิด ได้แก่ เซ็นเซอร์สแกนบัตร, เซ็นเซอร์ตรวจ
นับจำนวนรถเข้า, เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สและควัน, เซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน, เซ็นเซอร์ตรวจการสั่นสะเทือน,
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, กล้องวงจรปิด, เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำฝน, เซ็นเซอร์ตรวจนับจำนวนรถออก, เซ็นเซอร์ตรวจ
จับแสง, เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว, เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 จากการ
ทดสองผลปรากฏว่าโมดูลเซ็นเซอร์ทั้ง 12 ชนิด สามารถทำได้ปกติ มีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตไป ยังบุคคล หรือศูนย์เฝ้าระวังชุมชนผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนที่มีโปรแกรมควบคุมระบบการทำงานที่มีความสามารถในการแจ้งเตือนภัย