ดีเทค สมาร์ทโฮม DTEC SMART HOME

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนาธิป สอนอาจอุตสาหกรรม
2นาย หลวง ประสานพันธ์อุตสาหกรรม
3นาย ศิริวัฒน์ สุวรรณรมย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ระวิพรรณ ชัยนานปวส.
2นาย พัชรพล คำงามปวส.
3นาย วิทยา สินประยะปวส.
4นาย ณัฐพล สืบพรมมาปวส.
5นาย สิทธิชัย บุญเพ็งปวส.
6นาย พงษ์พันธ์ ขันเรืองปวส.
7นาย ทวีศักดิ์ กอแก้วปวส.
8นาย อภิวัฒน์ บุดดาเพทปวส.
9นาย ชัยณรงค์ ส่งเสริมปวส.
10นาย อธิวัฒน์ ปริโยทัยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การทำงานของสมาร์ทโฮม จะเชื่อมโยงกับ IoT หรือ Internet of Things ที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นศูนย์กลางในการควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้รวมไปถึงการการใช้ Application บนสมาร์ทโฟน ที่ติดตัวผู้ใช้ตลอดเวลาเสมือนเป็นรีโมทควบทุกอย่างภายในบ้าน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้รวมไปถึงการการใช้ Application บนสมาร์ทโฟน
1.สามารถควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้าน ผ่าน Application บนสมาร์ทโฟน
2.ประหยัดเวลา เพิ่มความสะดวกสบาย