ชุดควบคุมการเปิด-ปิดสปริงเกอร์ในการรดน้ำผักผลไม้โดยควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฉบับบนี้เป็นการนำเสนอการออกแบบทดสอบชุดควบคุมการเปิด-ปิด สปริงเกอร์ในการรดน้ำผักผลไม้โดยควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นการทำงานสั่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือ สามารถทำงานได้ในขณะที่อยู่บริเวณต่าง ๆ ห่างจากแปลงเกษตร เพื่อเพิ่มความสะดวกสะบายให้แก่เกษตรกร ลดค่าใช้จ่ายในการใช้แรงงาน เพิ่มผลผลิตที่มีประสิทธิภาพตามที่เราต้องการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีประสิทธิภาพดี สามารถเปิด-ปิดน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือได้จริง
1.ลดการใช้แรงงานคน
2.ประหยัดค่าใช้จ่าย
3.เพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตกร
4.เพิ่มความสะดวกสะบายให้แก่เกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ธนิตาภรณ์ ดาทองงอนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรภัทร์ เพ็งสุวรรณ์ปวช.
2นาย อณุชา จันทร์ชาลีปวส.
3นาย ธวัชชัย ฤทธีปวส.
4นางสาว ศศิภา วงษ์คำปวส.