เครื่องให้อาหารสัตว์ผ่านสมาร์ทโฟน

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันในการเลี้ยงสัตว์เป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่นิยม เช่นสุนัข หรือแมว เวลาเจ้าของมีเหตุจำเป็นต้องออกไปทำงาน หรือออกจากบ้านไปหลายวันมักประสบปัญหา ในเรื่องไม่มีใครดูแลสัตว์เลี้ยง หรือจะต้องไปฝากคนอื่นเลี้ยงก็อาจจะเกิดความไม่สะดวก โดยเฉพาะด้านการจัดหาอาหารไว้ให้สัตว์เลี้ยง ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้น จึงคิดประดิษฐ์เครื่องให้อาหารสัตว์ผ่านสมาร์ทโฟนขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยทุกครั้งที่เครื่องทำการให้อาหารจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีหลักการทำงานอัตโนมัติ โดยเมื่อสัตว์เลี้ยงเดินผ่านเซ็นเซอร์ตรวจจับที่ตัวถัง อาหารจะถูกปล่อยลงมาจากตัวถังทันที และมีเซ็นเซอร์วัดปริมาณอาหารในถาดลองอาหาร เพื่อไม่ให้อาหารล้นออกจากถาดลองอาหาร และไม่ให้เกิดการตกค้างเมื่อมีอาหารเหลือเป็นจำนวนมาก โดยทุกครั้งที่เครื่องทำการให้อาหารจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
1. สะดวกในการให้อาหารสัตว์ในเวลาที่เจ้าของไม่อยู่บ้าน
2. ประหยัดเวลาในการให้อาหารสัตว์
3. ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนมาดูแลสัตว์เลี้ยงเวลาที่เจ้าของไม่อยู่บ้าน
4. มีทักษะในการเขียนโค้ดเซนเซอร์ต่างๆ การสืบค้นข้อมูลและการต่ออุปกรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มนัสวี สว่างตระกูลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สายใจ พานิชกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สินตรา ตรีนุสนธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุกัญญา ปิ่นมุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ณัฐดนัย พุกกะณะวนิชย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พลอยชมพู มาลีเมาะปวช.
2นาย อณวัฒน์ งามเขียนปวช.
3นาย ณัฐพล ชัยดาปวช.
4นาย พี แซ่ลี้ปวช.
5นาย จิรโรจน์ อุ่นจิตปวช.