ตู้อบก๊าซโอโซนแบบหยอดเหรียญแจ้งเตือนผ่าน Application LINE

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ทัดดาว ศรีวิไลอุตสาหกรรม
2นาย อาทิตย์ กล้าหาญอุตสาหกรรม
3นาย เกียรติศักดิ์ น้ำกระโทกอุตสาหกรรม
4นาย กรกฎ วิชิตกิ่งอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภัทรวรรณ ทองเหลืองปวช.
2นางสาว ชญานนท์ มานิตย์นาคปวช.
3นาย ธีรทัต ศรีษาคำปวช.
4นางสาว วรรณรวี แสงศรีโรจน์ปวช.
5นางสาว พิยดา จันทองปวช.
6นาย ณัฐวุฒิ หงษ์ไธสงปวช.
7นาย วรวิช จ้อยประดิษฐ์ปวช.
8นาย คุณานนท์ มานิตย์นาคปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง พัฒนาและหาประสิทธิภาพตู้อบก๊าซโอโซนแบบหยอดเหรียญ แจ้งเตือนผ่าน Application LINE และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานตู้อบก๊าซโอโซนแบบหยอดเหรียญ แจ้งเตือนผ่าน Application LINE กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียนในแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า ตู้อบก๊าซโอโซนแบบหยอดเหรียญ แจ้งเตือนผ่าน Application LINE มีประสิทธิภาพสามารถกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่างๆได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ตู้อบก๊าซโอโซนแบบหยอดเหรียญ แจ้งเตือนผ่าน Application LINE มีความสามารถในการกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ถุงเท้า สามารถใช้งานโดยการหยอดเหรียญ แล้วทำการกำจัดกลิ่น ตามเวลาที่กำหนด
เมื่อตู้อบทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะมีระบบแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน